นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจน ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทคาดหวังว่ากรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) จะยึดมั่น และปฏิบัติตามในหลักการดังกล่าว จึงมีนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) มาใช้ปฏิบัติ และเพื่อใช้เป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตของบุคคลหนึ่งบุคคลใดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนมีดังนี้

เมื่อมีข้อสงสัยเชื่อว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใสหรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

  • นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม
  • กฎหมายและข้อกำหนดของทางการ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอก ดังนี้

  • ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 89 ชั้น 25 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • ทางอีเมล : [email protected]
  • ทางเว็บไซต์ : https://www.muze.co.th/

หากต้องการส่งแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสโปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลตนเอง เพื่อให้บริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความคืบหน้าหรือผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน การร้องเรียนควรระบุรายละเอียดของเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่บริษัทจะสามารถนำไปพิจารณาสืบสวนต่อไปได้

ไม่ระบุตัวตน

ชื่อ-สกุล *

โทรศัพท์ *

อีเมล *

ที่อยู่ *

ผู้รับเรื่องร้องเรียน


ผู้รับเรื่องร้องเรียน *

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน


หัวข้อ *

ข้อมูลของผู้ที่ท่านต้องการร้องเรียน

ชื่อ-สกุล *

ความเกี่ยวข้องกับบริษัท *

วันที่ *

สถานที่ *

รายละเอียด *

เอกสารแนบ (pdf, docx, jpg not over 1 MB) *