การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอันเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อให้ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทจึงได้จัดทำแบบคำร้องฉบับนี้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิของท่าน โปรดระบุรายละเอียดดังนี้

การร้องเรียนเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถดาวโหลด “แบบฟอร์มแบบคำขอใช้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อใช้ประกอบการแจ้งเรื่องมายังบริษัทเรา โดยข้อมูลต่างๆที่จำเป็นจะถูกชี้แจงอยู่ภายในเอกสาร “แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) E-mail address: [email protected]
โทร : 02 248 4695
สถานที่ติดต่อ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 25
ห้อง 2501-2503 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400